Stadgar

 EKONOMISK FÖRENING

SVERIGES VIDEODISTRIBUTÖRERS FÖRENING

§1. FIRMA
Föreningens firma är Ekonomisk förening Sveriges Videodistributörers Förening.

§2. ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att tillvarataga och främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att bl.a. fungera som remissinstans, bevaka rättigheter, arrangera branschaktiviteter, kontakter med myndigheter i frågor som berör medlemmarna, att främja branschens utveckling, där medlemmarna deltager genom att begagna föreningens tjänster.

§3. STYRELSENS SÄTE
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§4. MEDLEMS INTAGANDE
Till medlem må antagas företag med verksamhet som distributör av videogram och som är villig följa föreningens stadgar och beslut samt skäligen kan antagas komma att som medlem bidraga till främjande av föreningens ändamål. Ansökan om inträde göres skriftligen hos styrelsen.

§ 5. MEDLEMS FÖRPLIKTELSE
Medlem förbinder sig att verka för goda affärsseder inom videobranschen.

§ 6. INTRÄDESINSATS – SERVICEAVGIFT
Ny medlem erlägger som inträdesinsats kr 10.000:- mot faktura, efter det att medlemskap beviljats.
På förslag av administrativt ansvarig och styrelsen samt genom beslut på föreningsstämma kan budgetårets beräknade kostnader om så erfordras, täckas genom en ser-viceavgift som består av två delar:

a) Grunddel, som utgår med lika belopp för varje medlem, som skall täcka totalt 30% av budgeterade kostnader.

b) Tilläggsdel baserad på medlems marknadsandel beräknat på kronor året före budgetåret,  som skall täcka resterande 70% av budgeterade kostnader.

 § 7. EXTRA ORDINÄRA KOSTNADER
Föreningen må fatta beslut som kräver större kostnader än som kan finansieras inom budgeten. Dylika beslut måste för att vara bindande fattas på föreningsstämma och kostnaderna i kronor fördelas på samma sätt som årsavgiften § 6 punkt B.

§ 8. UTTRÄDE
Medlem äger rätt till utträde ur föreningen efter till styrelsen gjord skriftlig uppsägning, senast tre månader före årsskifte. Avgång ur föreningen sker vid årsskiftet.

§ 9. UTESLUTNING
Medlem, som uppsåtligen handlar i strid mot föreningens intressen eller råkar på obestånd, kan på förslag av styrelsen med omedelbar verkan uteslutas genom beslut på föreningsstämma.

§ 10. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER DÅ MEDLEMSKAP UPPHÖR
Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen är skyldig betala avgift till föreningen för det räkenskapsår inom vilket utträdet eller uteslutningen sker.
Den som genom utträde eller uteslutning upphör att vara medlem av föreningen förlorar därmed sin rätt i föreningen.

§ 11. STYRELSE
Föreningens styrelse utgöres av minst tre och högst sju ledamöter, vilka utses på ordinarie föreningsstämma. Styrelseledamot väljes för en mandattid av tre år.
Maximalt två nya styrelseledamöter utses vid ordinarie föreningsstämma. Om så erfordras, utses även för samma tid högst fyra suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter kan, även om den tid för vilken de blivit utsedda ej gått ut, skiljas från uppdraget genom beslut på föreningsstämma. Ersättare kan då utses av föreningsstämman.
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande och om beslutet är ense. Till styrelsesammanträde skall samtliga ledamöter kallas. Såsom styrelsebeslut gäller den mening varom de flesta röstande enat sig. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.
En valberedning bestående av styrelsens ordförande, samt två personer utsedda av föreningsstämman och som ej ingår i styrelsen skall lämna förslag på nya styrelseledamöter. Ordförande i valberedningen skall vara styrelsens ordförande.

§ 12. FIRMATECKNING OCH ARBETSUPPGIFTER
Styrelsen skall utse en administrativt ansvarig, som under styrelsens överinseende sörjer för en tillfredsställande organisation av verksamheten och svarar för den löpande förvaltningen. Kompetensfördelningen mellan styrelse och den administrativt ansvarige, skall fungera så att styrelsen är det överordnade organet.
Styrelsen utser den eller dem som skall teckna föreningens firma.
I övrigt gäller att styrelsen är skyldig att i sitt handhavande främja föreningens intressen. Den vårdnadsplikt som åvilar styrelseledamot i förhållande till föreningen, innebär bl.a. att de är skyldiga att iakttaga tystlåtenhet med avseende på förhållanden, vilkas yppande kan medföra skada för föreningen.
Styrelsens ordförande skall kalla till sammanträde när så behövs.

§ 13. EKONOMISKT ANSVAR
För föreningens förbindelser ansvara endast dess tillgångar.

§ 14. REVISION
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av revisor som jämte suppleant utses av ordinarie föreningsstämma för tiden intill nästa ordinarie stämma.

§ 15. RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden kalenderår.

§ 16. FÖRENINGSSTÄMMA
a)  Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per påbörjad kr. 1.000:- serviceavgift som erlagts för föregående räkenskapsår. Dock max. 20% av föreningens totala röstetal.

b) Medlem må vid föreningsstämma företrädas av den som medlemmen därtill utser.

c) Som förenings beslut gäller den mening, varav en majoritet av de närvarande förenar sig om annat ej följer av dessa stadgar.

d) Ordinarie föreningsstämma hålles inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

e) Extra föreningsstämma hålles när styrelsen, revisor eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna så begär det.

§ 17. KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom styrelsens försorg tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma genom brev till varje medlem, varvid skall bifogas uppgift om vilka ärenden som skall behandlas.

§ 18. ÄRENDEN PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
1.    Val av ordförande
2.    Val av protokollförare
3.    Val av två justeringsmän
4.    Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
5.    Fastställande av röstlängd
6.    Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret
7.    Revisorernas berättelse
8.    Fråga om fastställelse av balans- och resultaträkning
9.    Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
10.  Fråga om fastställande av budget för föreningens verksamhet om detta inte gjorts på extra föreningsstämma.
11.  Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen
12.  Val av styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter
13.  Val av revisor jämte suppleant
14.  Övriga ärenden

§ 19. VINSTDISPOSITION
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 20. ÄNDRING AV STADGARNA
Beslut att ändra stadgarna, fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har enat sig om det. Beslutet är även giltigt om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt föreningslagen.

§ 21. LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING
Förslag om upplösning av föreningen kan väckas av styrelsen eller av enskild medlem, om minst en tredjedel av samtliga medlemmar därom förena sig i gemensam motiverad skrivelse till styrelsen, som med anledning därav har att omgående kalla föreningen till extra föreningsstämma.
Sådant förslag skall behandlas på tvenne föreningsstämmor med minst två, högst fyra månaders mellanrum. Vinner förslaget vid vardera stämman bifall med minst tre fjärdedels röstmajoritet och om minst tre fjärdedelar av förenings medlemmar är därvid är representerade, är upplösningen av föreningen beslutad. Samtidigt beslutas om huru med föreningen tillgångar och handlingar skall förfaras. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda insatser.

§ 22. TVISTER
Tvister mellan föreningen och medlem rörande dessa stadgars tolkning eller tillämpning eller eljest något, som med stadgarna har samband, får icke dragas inför allmän domstol, utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.

——————————————————————————————————————–

Ovanstående stadgar har antagits enhälligt på ordinarie årsmöte den 10 maj 2007.